top of page

KAIZEN GYM SPORTA CENTRA
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Vispārējie noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka iekšējo kārtību SIA “Health Tactics” sporta centrā – Kaizen Gym, turpmāk– Kaizen Gym.

 2. Sporta centrs – Kaizen Gym atrodas Atlasa ielā 8, Rīgā (trešajā stāvā).

 3. Apmeklētājam ir pienākums pirms Kaizen Gym apmeklējuma rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievērot.

 4. Noteikumi ir izvietoti redzamā vietā pie Kaizen Gym ieejas un apmeklētājs uzsākot pakalpojuma saņemšanu Kaizen Gym apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem.

 5. Noteikumi ir saistoši visiem Kaizen Gym apmeklētājiem, nomniekiem un darbiniekiem. 

 6. Neparedzētu, ārkārtas apstākļu dēļ (piem., bojājumi inženiertīklos, pārtraukumi elektroenerģijas piegādē u. c. gadījumos), kā rezultātā ir liegta vai būtiski apgrūtināta iespēja nodrošināt drošu un kvalitatīvu pakalpojumu Kaizen Gym apmeklētājiem, sporta centrs ir tiesīgs, iepriekš nebrīdinot, pārtraukt visu vai daļu pakalpojumu nodrošināšanu Kaizen Gym apmeklētājiem. Iestājoties ārkārtējās situācijas apstākļiem, Kaizen Gym administrācija iespējami īsā laikā publicē atbilstoša satura paziņojumu Kaizen Gym mājas lapā www.kaizengym.lv, Facebook un Intagram profilos un Kaizen Gym telpās. Ja ārkārtas situācija turpinās ilgāk par 1 (vienu) dienu, iegādāto abonementu derīguma termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika posmam, kādā pakalpojuma izmantošana Kaizen Gym apmeklētājiem bija liegta.

 7. Kaizen Gym pakalpojumus nodrošina sertificēti treneri, speciālisti un fizioterapeiti.

 8. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri. Kaizen Gym ir tiesības vienpusēji grozīt/papildināt Noteikumus, informējot par to klientus savā mājaslapā un Kaizen Gym sporta centra telpās.

 9. Kaizen Gym darba laiks apmeklētājiem ir katru darba dienu no 7.00 līdz 22.00 un brivdienās 9.00 – 17.00.

 10. Izņēmuma gadījumos (sacensības, pasākumi) ar Kaizen Gym sporta centra valdes locekļa/prokūrista rīkojumu darba laiks var tikt izmainīts.

 11. Informācija par Kaizen Gym darba laika izmaiņām tiek izvietota Kaizen Gym sporta centra mājas lapā www.kaizengym.lv un Kaizen Gym sporta centra telpās.

 12. Kaizen Gym ir tiesības liegt apmeklētājam piekļuvi Kaizen Gym sporta telpām un atteikt pakalpojuma iegādi.

​​

​​​​​Fizisko personu datu apstrāde

 1. Fizisko personu datu apstrādi Kaizen Gym veic saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ar mērķi nodrošināt pakalpojumu Kaizen Gym sporta centra apmeklētājiem, piemēram, apmaklētāju saistību un apmeklējumu uzskaite, apmeklētāju drošības nodrošināšana, saziņa ar apmeklētāju utml.

 2. Kaizen Gym sporta centrā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas mērķi ir:

 3. noziedzīgu nodarījumu fiksēšana un/vai novēršana, likuma pārkāpēju identificēšana;

 4. Kaizen Gym materiālo vērtību, kā arī darbinieku un apmeklētāju personīgo lietu aizsardzība;

 5. personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.

 6. Jebkuri fizisko personu dati, kas nodoti Kaizen Gym rīcībā tiks izmantoti tikai tiem mērķiem, kam tie nodoti un pēc apstrādes mērķa sasniegšanas tie tiks arhivēti (atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem) vai iznīcināti.

Aizliegumi un pienākumi

 1. Kaizen Gym darbiniekiem, apmeklētājiem, nomniekiem u.c. Kaizen Gym telpu lietotājiem aizliegts Kaizen Gym telpās:

  1. smēķēt;

  2. lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un toksiskās vielas; 

  3. piegružot Kaizen Gym telpas un teritoriju;

  4. ievest Kaizen Gym suņus, kaķus un citus dzīvniekus;

  5. iebraukt Kaizen Gym ar velosipēdu, skrituļslidām vai citiem braucamrīkiem, izņemot bērnu ratus un ratiņkrēslus cilvēkiem ar invaliditāti;

  6. patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt – mūzikas centrus, TV, ventilācijas iekārtas, gaismas u.c. iekārtas;

  7. uzturēties Kaizen Gym telpās ārpus norādītā darba laika (Kaizen Gym telpas ir jāatstāj līdz darba laika beigām);

  8. sporta zonā ēst līdzpaņemtu pārtiku;

  9. ienest Kaizen Gym ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vielas, indīgas vielas, alkoholiskos dzērienus, narkotiskas vai toksiskas vielas, stikla un skārda taru un citus priekšmetus, kas var traucēt sacensību un citu pasākumu norisi un apdraud citu cilvēku veselību, drošību vai dzīvību;

  10. semināru laikā radīt skaņas vai skaņu efektus, kas varētu traucēt lektoru darbu vai semināru gaitu;

  11. morāli vai fiziski aizskart Kaizen Gym darbiniekus vai Kaizen Gym apmeklētājus un klientus;

  12. necienīgi un agresīvi izturēties pret Kaizen Gym apmeklētājiem, klientiem, Kaizen Gym darbiniekiem;

  13. bojāt Kaizen Gym telpas, aprīkojumu, iekārtas un inventāru;

  14. rīkot erotiska, ekstrēmistiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, kā arī pasākumus, kas saistīti ar tabakas un alkohola reklāmu, patēriņu un tirdzniecību;

  15. fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus Kaizen Gym telpās, tai skaitā fizioterapijas kabinetos, atpūtas zonā, ģērbtuvēs, dušās treniņa un/vai cita veida pasākumu laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Kaizen Gym;

  16. spēka zonā ienest stikla priekšmetus;

  17. izmantot evakuācijas durvis ikdienā iekļūšanai Kaizen Gym un/vai izkļūšanai no tā, ja nav konstatēta ārkārtas situācija un nav nepieciešama personu nekavējoša evakuācija no telpām. Sods par minētā punkta pārkāpšanu fiziskai personai – 30,00 EUR (trīsdesmit eiro un 00 centi) un juridiskai personai – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi);

  18. izvietot jebkādus reklāmas materiālus (reklāmas plakātus, banerus, informatīvos stendus u.tml.) Kaizen Gym telpā un/vai pieguļošajā teritorijā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Kaizen. Sods par šī noteikuma pārkāpumu fiziskai personai līdz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi), juridiskām personām līdz 500,00 EUR (pieci simti eiro, 00 centi).

 2. Par šo Noteikumu 16.1. – 16.16. punktu neievērošanu sods: fiziskām personām līdz 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi) un juridiskajām personām līdz 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi), un persona, kura Noteikumus ir pārkāpusi, var tikt izraidīta no Kaizen Gym, kurā tā uzturas vai izmanto pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.

 3. Aizliegts uzturēties:

  1. apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktivītu, ādas un/vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju veselību;

  2. apmeklētājiem alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

  3. apmeklētājiem, kuru uzvedība ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām;

 4. Par Noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3. punktu pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no Kaizen Gym. 

 5. Par Noteikumu 16.2. punkta neievērošanu sods 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi), kā arī apmeklētājam tiek liegts turpināt izmantot attiecīgo pakalpojumu un apmeklētājs tiek izraidīts no Kaizen Gym.

 6. Ja tiek konstatēts, ka apmeklētājs izmanto vai ir uzsācis izmantot Kaizen Gym pakalpojumu, neveicot par to samaksu, apmeklētājam ir pienākums apmaksāt izmantot pakalpojumu atbilstoši Kaizen noteiktajam cenrādim. Ja apmeklētājs izvairās no izmantotā pakalpojuma apmaksas, tad apmeklētājam var tikt piemērots sods 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi).

 7. Kaizen Gym apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un iemaņām Kaizen Gym notiekošo procedūru, treniņu, u. c. aktivitāšu apmeklējuma laikā.

 8. Likumiskais pārstāvis uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli un uzvedību Kaizen Gym apmeklējuma laikā un citās Kaizen Gym telpās, tai skaitā par šo Noteikumu ievērošanu.

 9. Kaizen Gym apmeklētāja pienākums ir bez ierunām pakļauties apsardzes darbinieku, Kaizen Gym darbinieku prasībām.

 10. Ja apmeklētājs neievēro/pārkāpj šos Noteikumus, kā arī neievēro Kaizen Gym darbinieka vai trenera norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš materiālus zaudējumus un/vai nodara materiālus/morālus zaudējumus trešajai personai, Kaizen Gym atbildību nenes.

 11. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies Kaizen Gym šo Noteikumu neievērošanas gadījumā.

 12. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, Kaizen Gym telpās izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, Kaizen Gym darbinieku, trenera, vai semināru organizatora aizrādījumus/norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju veselību, dzīvību vai traucējot citiem apmeklētājiem izmantot pakalpojumu var tikt izraidīts no telpām, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.

 13. Kaizen Gym ir aizliegts nodarboties ar uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un sporta pārtikas izplatīšanu, reklamēšanu un tirdzniecību. Par šī noteikuma pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no Kaizen Gym telpām.

 14. Pasākumu organizators un telpu nomnieks ir atbildīgs par to norisi un drošību tajās. Ja pasākuma laikā ir iestājušies tādi apstākļi, kuru ietekme var apdraudēt to dalībniekus un/vai apmeklētājus, organizatoram/nomniekam ir pienākums nekavējoties par minēto informēt Kaizen Gym personālu un apturēt vai pārtraukt pasākumu līdz laikam, kamēr tiek novērsti radušies šķēršļi.

 15. Kaizen Gym speciālistiem ir aizliegts vadīt apmeklētājam/iem nodarbību, tai skaitā individuālās un/vai grupu nodarbības, ja apmeklētājam/iem nav veikuši attiecīgā pakalpojuma iegādi. Par šī noteikuma pārkāpšanu sporta treneris un sporta speciālists atlīdzina Kaizen Gym radītos zaudējumus, kuru apmērs ir vienāds ar sniegtā, bet neapmaksātā pakalpojuma cenu, kas noteikta saskaņā ar Kaizen Gym cenrādi.

 16. Apmeklētājiem un darbiniekiem ir pienākums nekavējoties pamest Kaizen Gym telpas trauksmes signalizācijas vai citas dzīvībai un veselībai bīstamas situācijas gadījumā.

Papildnoteikumi Sporta zonas apmeklētājiem

 1. Kaizen Gym atsevišķi ir atdalīta zona sporta un fiziskajām aktivitātēm, turpmāk – Sporta zona, kurā ietilpst melns gumijots segums un zaļš māklīgs zāles segums.

 2. Sporta zonā visas nodarbības notiek trenera, sporta instruktora vai citas atbildīgās personas vadībā un uzraudzībā. (izņemot individuālā abonementa iegādes gadījumā).

 3. Trenerim, sporta instruktoram vai citai atbildīgajai personai, saņemot un nododot Kaizen Gym telpu piekļuves karte/es, jāparakstās par to saņemšanu un nodošanu reģistrācijas žurnālā. Sods par nozaudētu telpu piekļuves karti – 20,00 EUR (divdesmit eiro, 00 centi). 

 4. Kaizen Gym Sporta zonā drīkst uzturēties sporta apģērbā un sporta apavos. Sods par šī noteikuma neievērošanu — līdz 1 000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi). Atbildīgā persona ir treneris vai pasākuma laikā – pasākuma organizatori.

 5. Ieejot Sporta zonā, apmeklētājam jāievēro uzturēšanās ilgums – tas nevar pārsniegt 120 (viens simts divdesmit) minūtes.

 6. Ar naglām vai metāla korķiem aprīkotiem apaviem aizliegts pārvietoties Kaizen Gym telpās. Sods par šī noteikuma neievērošanu — līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi). Atbildīgā persona ir treneris.

 7. Sporta nodarbību dalībniekiem Kaizen Gym ģērbtuvēs atļauts uzturēties 15 (piecpadsmit) minūtes pirms un 30 (trīsdesmit) minūtes pēc nodarbības.

 8. Sporta nodarbību dalībniekiem, uzturoties Kaizen Gym ģērbtuvēs, ir pienākums ievērot vispārējās uzvedības normas. Ģērbtuvēs aizliegts laistīties ar dažādiem dzērieniem, bojāt aprīkojumu un tajā esošo inventāru. Sods par šī noteikuma neievērošanu – 1 500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi). Atbildīgā persona ir treneris, sporta organizācija vai pasākuma laikā – pasākuma organizators.

 9. Sporta nodarbību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savām atstātajām mantām ģērbtuvēs.

 10. Ģērbtuves pēc sporta nodarbībām jāatstāj tīras un kārtīgas.

 11.  Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu un ģērbtuvju telpu grīdas var būt mitras (slidenas).

 12. Sporta zonā esošo inventāru apmeklētājs izmanto atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai. Par traumām, kas var rasties apmeklētājam neatbilstoša inventāra lietošanas rezultātā, Kaizen Gym neatbild.

 13. Pēc Sporta zonas apmeklējuma izmantotais inventārs ir jānovieto tam paredzētajā vietā, bojāta inventāra gadijumā nekavējoties jāziņo Kaizen Gym darbiniekiem.

 14. Sporta zonas apmeklējuma laikā apmeklētājs veselības problēmu un/vai citu jautājumu gadījumā jāvēršas pie trenera vai Kaizen Gym darbinieka.

 15. Sporta zonā aizliegts apzināti bojāt inventāru un iekārtas. Par šī Noteikuma pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no Kaizen Gym.

 16. Kaizen Gym (privātos) treniņus atļauts vadīt tikai Sporta treneriem, kuriem ir noslēgta atbilstoša satura vienošanās vai līgums ar Kaizen Gym.

 17. Kaizen Gym apmeklētājiem vai Kaizen Gym Sporta treneriem/Sporta speciālistiem bez iepriekšēja saskaņojuma ar Kaizen Gym, ir aizliegts vadīt individuālos (privātos) treniņus citiem Kaizen Gym apmeklētājiem. Par individuālajiem (privātiem) treniņiem tiek uzskatīts iepriekš nesaskaņots nodarbības laiks ar klientu/klientu grupu, kuras laikā treneris trenē/vada treniņu nodarbību. Sods par šā punkta pārkāpšanu — 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) par katru pārkāpuma gadījumu. Minētais noteikums nav attiecināms uz sporta skolām, sporta klubiem un fiziskām personām, kuras nomā telpas vai ir noslēgušas vienošanos ar Kaizen Gym.

 18. Nodarbību un pasākumu laikā katrs individuāli atbild par sava personīgā inventāra komplektāciju, kā arī par savu drošību un veselību.

     

Kaizen Gym pakalpojumu izmantošanas vispārīgie noteikumi

 1. Kaizen Gym pakalpojumus var izmantot persona, kurai ir apmaksāts derīgs abonements, individuālais apmeklējums vai noslēgts pakalpojumu lietošanas līgums ar Kaizen Gym.

 2. Persona no 7 (septiņu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) Kaizen Gym drīkst apmeklēt tikai treneru klātbūtnē.

 3. Bērniem līdz 7 (septiņu) gadu vecumam (ieskaitot) Kaizen Gym apmeklēt atļauts tikai kopā ar likumisko pārstāvi.

 4. Persona, kura nav sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, Kaizen Gym pakalpojumus var iegādāties tikai kopā ar likumisko pārstāvi, izņemot, ja, atbilstoši noslēgtajam līgumam, persona pakalpojumu izmanto kā sporta skolas audzēknis vai sporta kluba pārstāvis. Likumiskais pārstāvis pakalpojuma noformēšanas brīdī:

 5. ar parakstu apliecina, ka nepilngadīgās personas veselības stāvoklis ļauj izmantot Kaizen Gym pakalpojumus un ka nepilngadīgā persona ir iepazinusies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot;

 6. ar parakstu apliecina, ka ir informēts par tiesībām jebkurā brīdī lūgt Kaizen Gym turpmāk nenodrošināt nepilngadīgo personu ar pakalpojumu izmantošanu, nosūtot atbilstoša satura paziņojumu Kaizen Gym uz e-pastu: info@kaizenteam.lv.;

 7. ar parakstu apliecina, ka ir informēts, ka, pārtraucot pakalpojumu nodrošināšanu nepilngadīgai personai (53.2. apakšpunkts), maksa par iegādāto un pilnībā neizmantoto pakalpojumu atmaksāta netiek.

 8. Kaizen Gym nav atbildīgs par ģērbtuvēs, Sporta zonā un Fizioterapijas kabinetos atstātajām mantām.

 9. Atsevišķas Kaizen Gym telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas iekārtām. Informācija par datu pārvaldnieku un datu apstrādes mērķi izvietota uz brīdinājuma zīmēm pie Kaizen Gym ieejas. 

 10. Lai izmantotu attiecīgos Kaizen Gym pieejamos pakalpojumus, ja tas tiek norādīts konkrētajā abonementu un/vai sadarbības partneru līgumā, apmeklētajam ir jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (pase vai personas identifikācijas karte) vai cita veida dokuments, ar kuru personu var identificēt, lai nodrošinātu apmeklētājam iespēju izmantot Kaizen Gym pakalpojumus ar īpašiem nosacījumiem (skolēna/studenta apliecība, personalizēts e-talons, pensionāra/invaliditātes apliecība, autovadītāja apliecība u. c.).

 11. Iegādājoties abonementu Kaizen Gym sporta zāle, klients saņem elektronisko durvju piekļuves karti, kas ir Kaizen Gym īpašums.

 12. Drošības nauda par elektronisko durvju piekļuves karti veido 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) par vienu karti. Pret drošības naudu saņemtā karte ir jāatdod Kaizen Gym pēc pakalpojuma pēdējās izmantošanas dienas. Šādā gadījumā iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta.

 13. Ja elektroniskā durvju piekļuves karte tiek sabojāta un tās turpmāka izmantošana nav iespējama, tad samaksātā drošības nauda netiek atmaksāta, un tā netiek attiecināma uz jauno elektronisko durvju piekļuves karti. Nepieciešamības gadījumā apmeklētājam tiek izsniegta jauna elektroniskā durvju piekļuves karte pēc Noteikumu 58. punktā noteiktās drošības naudas samaksas.

 14. Elektroniskās durvju piekļuves karti nozaudēšanas gadījumā tā tiek atjaunota pēc apmeklētāja pieprasījuma, apmeklētājam atkārtoti iemaksājot drošības naudu 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi).

 15. Elektroniskās durvju piekļuves kartes tiek personalizētas un atbilstoši noteiktajam apmeklējuma veidam individuāli reģistrētas. Elektronisko durvju piekļuves karti aizliegts nodot lietošanā citai personai. Sods par šī Noteikumu punkta pārkāpšanu ir 70,00 EUR (septiņdesmit eiro, 00 centi). Elektronisko durvju piekļuves karti nodot lietošanā citai personai var, iepriekš iesniedzot rakstveida pieprasījumu Kaizen Gym administrācijai un samaksājot reģitrācijas maksu 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi).

 16. Par Noteikumos definēto pakalpojumu izmantošanas laika limitu pārsniegšanu apmeklētājs maksā papildus maksu, kas sastāda 6,00 EUR (seši eiro, 00 centi) stundā, iesk. PVN. Pārtērētā laika aprēķina solis – 30 minūtes.

 17. Klientam ir tiesības iesaldēt abonementu uz laiku ne vairāk par 30 dienām, iesniedzot rakstisku pieteikumu Kaizen Gym administrācijai. Abonementa summa par iesaldēto periodu tiek pārcelta depozītā uz nākamā perioda abonementu.

 18. Neizmantotie laika abonementi/apmeklējumi netiek pagarināti un/vai kompensēti slimības (izņemot gadījumus ar ārsta zīmi) un/vai citu iemeslu dēļ.

 19. Ja abonements paredz iepriekšeju pierakstu un klientam ir pienākums iepriekš pieteikties uz sev vēlamo nodarbību/pakalpojumu. Gadījumā, ja klients nevar apmeklēt nodarbību, uz kuru ir iepriekš pieteicies, klientam ir pienākums atcelt savu pierakstu iepriekšējā dienā, pretējā gadījumā, Kaizen ir tiesības atskaitīt 1 (vienu) dienu vai 1 (vienu) reizi no biedra abonementa.

 20. Kaizen Gym pakalpojumu abonementa derīguma termiņš:

 21. viena mēneša abonementam – derīguma termiņš 31 (trīsdesmit vienu) kalendārās dienas no tā iegādes brīža;

 22. Iegādājoties dāvanu karti, apmeklētājam tā jāizlieto dāvanu kartē norādītajā termiņā. Dāvanu kartē norādītais termiņš par papildu samaksu 5,00 EUR (pieci eiro, 00 centi) apmērā var tikt pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem. Termiņa pagarinājums tiek aprēķināts un piemērots no dienas, kas iestājas pēc Dāvanu kartē norādīta beigu termiņa, nevis no brīža, kad klients ir vērsies sporta centra administrācijā ar lūgumu pagarināt Dāvanu karti. Dāvanu karte ir kā maksāšanas līdzeklis par visiem Kaizen Gym pakalpojumiem. Dāvanu karti nevar izmantot drošības naudas iemaksai par elektronisko durvju piekļuves karti.

 23. Apdrošināšanas sabiedrību klients ir personīgi atbildīgs par tā apdrošināšanas polisē norādīto limitu pārsniegšanu.

 24. Kaizen Gym patur tiesības attiekt klientam iegādāties abonementu.

 25. Noteikumi ir saistoši ikvienam Kaizen Gym apmeklētājam, klientam - gan fiziskai, gan juridiskai personai, kuras pārstāvji (sportisti, organizētās sporta nodarbību grupas sportisti/audzēkņi, sporta skolas audzēkņi, sporta kluba audzēkņi u.c. personas) apmeklē un/vai izmanto Kaizen Gym pakalpojumus. Par Noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz EUR 300.00 (trīs simti eiro, 00 centi) un juridiskām personā sods – līdz EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro, 00 centi). Šajā punktā noteiktais soda apmērs netiek piemērots par to punktu pārkāpumiem, kuriem Noteikumos ir noteikti atsevišķi naudas sodi.

bottom of page